Csorvás Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csorvás Város Önkormányzatának Egyesített Szociális IntézményeIntézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2028.01.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5920 Csorvás, Rákóczi u. 15 .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény Alapító Okirat szerinti alaptevékenységei megszervezése és folyamatos ellátásuk biztosítása, különös tekintettel a szakmai színvonal javítására. Az intézmény használatába adott önkormányzati vagyon jó gazda gondosságával történő kezelése, rendeltetésszerű használata, megőrzése. Az intézmény működésében a szakmai célszerűség, a hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítése, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására. A hatályos jogszabályi előírások szerinti követelményeknek megfelelő intézményi működés megteremtése és folyamatos fenntartása. A munkáltatói jogok gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében. Folyamatos törekvés az ellátási formák korszerű, új és magasabb színvonalat jelentő megoldásainak alkalmazására, és ennek megvalósításában minden lehetséges jogszerű eszköz (támogatás, pályázat, stb.) felhasználása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, szociális szakirány,
 •       felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő szociális területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •       az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy annak lehetősége, hogy a nyertes pályázó a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető legyen,
 •       a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendeletben az intézményvezető kinevezéséhez előírt követelményeknek való megfelelés, különös tekintettel a rendelet 3.sz. melléklete 1. pontjában az intézményvezetőre meghatározott alkalmazási minimumfeltételekre,
 •       a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a 2018. január 1. napján hatályba lépő, és a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendeletben előírt továbbképzési kötelezettség teljesítését ,
 •       a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megbízás elnyerését követően vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 •       három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 •       cselekvőképesség,
 •       büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       szociális területen betöltött - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 •       szociális szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       szakmai önéletrajz, mely igazolja a legalább 5 éves szakmai tapasztalatot,
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
 •       felsőfokú és egyéb végzettségeket igazoló okiratok másolata,
 •       nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során a személyes adatai kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a pályázat teljes tartalmát megismerhessék,
 •       nyilatkozat a pályázó személyét érintő napirendi pont nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2023. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Csorvás Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5284/2022 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető .

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 27.

 

Vissza felülre