Árverési hirdetmény

Kiíró: Csabaszabadi Község Önkormányzata

Árverés helye és ideje: 5609 Csabaszabadi, Apácai út 6., 2023. március 10. 10 óra

Az árverésre kerülő vagyontárgy megnevezése: Csabaszabadi külterület, 0106 hrsz. számú ingatlan. Az ingatlant terheli az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. javára bejegyzett vezetékjog. Az ingatlan az 1/2008. (I.30.) Ök rendelet szerinti helyi jelentőségű természeti területnek minősül.

Az árverésre kerülő vagyontárgy kikiáltási ára: bruttó 12 319 000,- Ft, azaz Tizenkétmillióháromszáztizenkilencezer forint.

Az árverésen történő részvétel feltétele:

  • Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az árverési előleg letétbe helyezésre került és győztessé nyilvánítása esetén az árverező kizárólag vele köti meg a szerződést.

A szerződés megkötésére nyitva álló határidő: az árveréstől számított 5 munkanap.

Az árverésre kerülő vagyontárgy megtekinthető 2023. március 3. napján 10 órakor.

További információ kérhető Csabaszabadi Község Önkormányzatának Jegyzőjétől.

Az árverésre jelentkezés módja:

Az árverésre 2023. március 9. napján 15 óráig lehet jelentkezni, írásban Csabaszabadi Község Önkormányzatának Jegyzőjénél.

Az árverési biztosíték összege: a kikiáltási ár 10%-a

Az árverési biztosíték letétbe helyezésének módja és ideje: 2023. március 9. napjáig, Csabaszabadi Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15342706-00000000 számú számlájára utalással.

Nyertes árverés esetén a vételár megfizetésének határideje és módja: 2023. március 31. napjáig, Csabaszabadi Község Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11733003-15342706-00000000 számú számlájára utalással.

Az árverésen történő részvétel módja:

Az árverésen az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott helyen és időben jelentkezett és nyilatkozott arról, hogy legalább a kikiáltási ár erejéig rendelkezik a vételárral és árverési biztosítékként a kikiáltási ár 10 %-át a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezett. Amennyiben az értékesítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlant az ajánlattevő pályázati forrás igénybevételével kívánja megszerezni, az árverési biztosíték letételén túl köteles a projekttervet, valamint a pályázat benyújtására vonatkozó szándéknyilatkozatát írásban becsatolni a hirdetményben megjelölt időpontig.

Az ajánlattevőnek az árverésen történő adategyeztetésnél be kell mutatnia az árverés vezetőjénél:

  • a személyazonosság igazolására alkalmas iratát, ha gazdasági társaság képviseletében van jelen, akkor a gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát; aláírási címpéldányát,
  • az árverési biztosíték letétbe helyezésének igazolását,
  • meghatalmazását, amennyiben az árverésen való részvételre meghatalmazott útján kerül sor,
  • pályázati forrás igénybevételét tervező ajánlattevő esetén az 1 pontban foglalt dokumentumokat.

 

Az ajánlattétel módja:

Az árverésen az ajánlattevő az igazoló okiratok bemutatása után azonosító számot kap és személye nem kap nyilvánosságot. A licitálás megkezdése előtt tájékoztatni kell a részvevőket arról, hogy a licitlépcső milyen mértékben emelkedik. Az árverésen részt venni és ajánlatot tenni személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az árverésen az egyéb feltételeknek való megfelelés esetén az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott árverési biztosítékot a hirdetményben megjelölt módon és időben letétbe helyezte. Az árverés megkezdésekor az árverezőkkel közölni kell az árverésre kerülő vagyontárgy becsértékét (kikiáltási árát), és fel kell hívni őket ajánlatuk megtételére. Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni, hogy a vagyontárgyat a legmagasabb vételárat ajánló veheti meg.

Vissza felülre