Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini bölcsődéje intézményében

az óvodai beiratkozásra

2024. április 22. és 2024. április 23. napján 7.30 - 17 óra között kerül sor.

A beiratkozás helyszíne az intézmény 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelye.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a következő dokumentumokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a szülő (gondviselő) személyi igazolványát, lakcímkártyáját,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (a gyermek lakcímkártyáját),
  • a gyermek egészségügyi (oltási) kiskönyvét, TAJ kártyáját, esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
  • amennyiben a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló határozatot,
  • sajátos nevelési igényű gyermek és beilleszkedési-, tanulási- és magatartási zavar megállapításáról esetén a szakértői szakvéleményt (kizárólag azok a sajátos nevelési igényű gyermekek írathatók be, akik rendelkeznek az intézmény Alapító Okiratában meghatározott, és az ehhez szükséges szakértői és rehabilitációs bizottság írásos szakvéleményével, mely szerint a sajátos nevelési igényű gyermek közösségben integráltan nevelhető, illetve az óvodát előzetes egyeztetés útján is kijelölheti a bizottság a gyermek fogadására),
  • nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányt is.

A 2024/2025-ös óvodai nevelési év 2024. szeptember 1. napjától 2025. augusztus 31. napjáig tart.

Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje intézményében két feladatellátási helyen működik óvoda: az 5920 Csorvás, Bocskai u. 2. szám alatti székhelyen és az 5920 Csorvás, István király u. 30. szám alatt, az intézmény telephelyén.

Mindkét feladatellátási hely felvételi körzete Csorvás település teljes közigazgatási területe.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az Oktatási Hivatal április 16-áig értesítést küld azon gyermek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat, mint fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett, három éves kort betöltött, valamint az  harmadik életévét be nem töltött gyermek szülője a nevelési év közben kérheti felvételét az óvoda igazgatójánál, annak érdekében, hogy a gyermek részt vehessen az óvodai foglalkozásokon.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban közli a szülővel legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napig, azaz 2024. május 23. napjáig.

Az óvodai felvétel elutasításáról szóló döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül fellebbezhet, tehát jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. Az eljárás során a Csorvás Város Önkormányzata által fenntartott óvoda esetén a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. A másodfokú eljárás keretén belül a döntést hozó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja. 

A fellebbezés benyújtásának a helye: Csorvás Város Önkormányzatának Óvodája, Bölcsődéje és Mini Bölcsődéje 5920 Csorvás, Bocskai u. 2.

Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 28. §-ában meghatározott feltételekkel összhangban – az óvodaigazgató dönt.

Csorvás, 2024. március 11.

Baráth Lajos polgármester

Vissza felülre