HATÁROZAT

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Csorvás településen a nemzetiségi szavazókör számát, sorszámát és területi beosztását, a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:

1. A nemzetiségi szavazókör száma: 1
2. A nemzetiségi szavazókör sorszáma: 006. számú szavazókör
3. A nemzetiségi szavazókör területe: Csorvás város területe
4. A nemzetiségi szavazókör címe: Alapfokú Művészeti Iskola Csorvás, Rákóczi u. 13.

Elrendelem a jelen határozatom 15 napra történő közzétételét Csorvás város hivatalos honlapján (www.csorvas.hu) és a Csorvási Polgármesteri Hivatal (Csorvás, Rákóczi u. 17.) hirdetőtábláján.

A határozat ellen a határozat közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés Csorvás Város Helyi Választási Iroda vezetőjéhez személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben. (5920 Csorvás, Rákóczi u. 17., fax: 66/258-015, e-mail: pmh@csorvas.hu )

A fellebbezés illetékmentes. A fellebbezést a Békés Megyei Területi Választási Iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A fellebbezésre megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le. A határidőt naptári napokban kell számítani.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 309. § (1) bekezdés alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás napja előtti hetvenötödik napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.

A nemzetiségek jogairól 2011. évi CLXXIX. törvény 242. § (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a huszonöt főt eléri.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatás alapján Csorváson a 2011. évi népszámlálás során a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma 31 fő, a szlovák nemzetiséghez tartozó személyek száma 59 fő. A népszámlálás során összesen 135 fő vallotta magát valamely nemzetiséghez tartozónak.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a Ve. 312. §-a rendelkezik. A Ve. 312. § (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.
A Ve. 323. § (2) bekezdése szerint, hogy ha a településen tartanak települési nemzetiségi önkormányzati választást, a különböző nemzetiségek számára – a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választásra is – közös nemzetiségi szavazóhelyiség szolgál. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a nemzetiségi szavazóhelyiséget úgy kell kialakítani, hogy a fogyatékossággal élő választópolgárok számára akadálymentes legyen.

A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi szavazókör(ök) számát, sorszámát, és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség(ek) címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, mely határozatot a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tenni.

Határozatom ellen a fellebbezés lehetőségét a Ve. 234. § (1) bekezdése biztosítja, a fellebbezést a Ve. 234. § (2) bekezdése alapján a területi választási iroda vezetője bírálja el, három napon belül.
A jogvesztő határidő számítására, lejártára a Ve. 10. § (1) - (3) bekezdései vonatkoznak.
A fellebbezés illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Csorvás, 2014. június 27.

    Dr. Kerekesné Dr. Mracskó Gyöngyi
    Jegyző
    a Helyi Választási Iroda Vezetője

Záradék

A határozat a mai napon közzétételre került.

Csorvás, 2014. június 30.

Vissza felülre